Regulamin sesji naukowej

Podczas Kongresu Profesjonalistów Public Relations 2019 odbędzie się sesja naukowa pt. „Polskie standardy etyczne w public relations”, pod patronatem Związku Firm Public Relations, Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas obrad zaprezentowane zostaną wyniki prac Społecznego Zespołu Ekspertów PR, który powstał w 2018 r. przy Radzie Etyki PR.

Sesja zostanie przeprowadzona w dniu 26.04. 2019 r.  w godzinach 9.00-14.00 w Bristol Tradition & Luxury Hotel w Rzeszowie. Do udziału w sesji zapraszamy naukowców, teoretyków i praktyków, podejmujących tematy związane z kwestiami etycznymi w branży public relations. Wygłoszone podczas sesji referaty i zgłoszone artykuły, które otrzymają pozytywne opinie recenzentów, będą publikowane zgodnie ze wskazaniem Rady Naukowej Kongresu:

 • w czasopiśmie STUDIA MEDIOZNAWCZE, wydawanym przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego – 12 punktów MNISW. http://studiamedioznawcze.pl/ lub
 • w punktowanej naukowej monografii, która zostanie wydana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Uwaga: Fakt nadesłania materiału do publikacji jest rozumiany jako deklaracja autora, że nadesłany materiał jest oryginalny, nie był wcześniej opublikowany ani przekazany do druku w innym wydawnictwie i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

 RADA NAUKOWA KONGRESU:

 1. prof. dr hab. Janusz ADAMOWSKI, Uniwersytet Warszawski – Przewodniczący Rady
 2. prof. dr hab. Beata OCIEPKA, Uniwersytet Wrocławski
 3. prof. dr hab. Jerzy OLĘDZKI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 4. prof. dr hab. Krystyna WOJCIK, emerytowana profesor SGH
 5. prof. dr hab. Kazimierz WOLNY-ZMORZYŃSKI, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 6. prof. UKSW, dr hab. Monika Marta PRZYBYSZ, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 7. ks. prof. UPJPII  dr hab. Michał DROŻDŻ, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 8. dr hab. Jacek TRĘBECKI, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 9. dr hab. Dariusz TWORZYDŁO, Uniwersytet Warszawski
 10. dr hab. Waldemar RYDZAK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 11. dr Paweł KUCA, Uniwersytet Rzeszowski
 12. dr Grzegorz HAJDUK, Uniwersytet Rzeszowski – Sekretarz Naukowy Konferencji

 INFORMACJE DLA AUTORÓW:

Podstawowe kryteria przyjęcia artykułu do publikacji:

 • objętość tekstu 20 000-22 000 znaków ze spacjami,
 • zgodność z tematyką kongresu
 • wysoka wartość merytoryczna tekstu,
 • poprawność logiczna i językowa tekstu.

Tekst artykułu przygotowanego zgodnie z instrukcją dla autorów, wraz z wypełnioną metryką tekstu oraz skanem podpisanego własnoręcznie oświadczenia (trzecia strona metryki tekstu) należy przesłać mailem na adres: dariusz@tworzydlo.pl do dnia 5 kwietnia 2019 roku.

1. ZGŁOSZENIA:
Do udziału w sesji naukowej należy zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy online lub w wersji doc dostępny poniżej, przesyłając go wraz z kserokopią dowodu zapłaty (skanem na e-maila, faxem bądź pocztą tradycyjną – polecony, kurier) najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2019 r. (piątek). W przypadku wyczerpania limitu miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń, sprawy bieżące oraz finansowe jest Małgorzata Wydrzyńska.

2. REZYGNACJA:
Rezygnację  z udziału w Sesji naukowej należy zgłaszać pisemnie (wysyłając informację na emaila, faksem lub pocztą tradycyjną – polecony, kurier) i potwierdzić telefonicznie. W przypadku uiszczenia opłaty i złożenia rezygnacji z udziału po 12 kwietnia 2019 r. opłata nie będzie zwracana. W przypadku uiszczenia opłaty i złożenia rezygnacji z udziału w terminie do 11 kwietnia 2019 r. będzie potrącana opłata manipulacyjna w wysokości 30% od wpłaconej kwoty.

3. OPŁATA:
Opłata za udział w sesji naukowej wynosi 790 zł netto + 23% podatku VAT. Cena nie obejmuje noclegu, umożliwia jednak uczestnictwo w drugim dniu Kongresu Profesjonalistów Public Relations, tj. 26 kwietnia 2019 r. Kwota ta jest taka sama niezależnie od tego czy referent weźmie udział tylko w sesji naukowej, czy także w Kongresie.  

W przypadku, gdy referent zdecyduje się tylko na przesłanie artykułu do publikacji, koszt wyniesie 590 zł netto.

UWAGA: Publikowane będą najlepiej zrecenzowane materiały.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
Volkswagen Bank Polska S.A., nr rachunku bankowego: 79 2130 0004 2001 0551 4591 0001
Newsline Sp. z o.o., ul. Nad Przyrwą 13, 35-324 Rzeszów

4. DANE KONTAKTOWE:

 • Dokumenty zgłoszeniowe należy kierować na adres do korespondencji: Newsline Sp. z o.o. , ul. Załęska 44, 35-322 Rzeszów , FAX: 22 244 22 46, NIP: 5170232077;
 • Sprawy zgłoszeniowe, finansowe: Małgorzata Wydrzyńska, e-mail: mwydrzynska@newsline.pl, tel: 692 079 870;
 • Sprawy organizacyjne: Natalia Sieradzka, e-mail: kongres@newsline.pl, tel.: 605 894 826;
 • Dodatkowych informacji udziela: dr hab. Dariusz Tworzydło, e-mail: dariusz@tworzydlo.pl, tel: 602 44 55 96;

Adres miejsca Kongresu:

Bristol Tradition & Luxury Hotel
ul. Mikołaja Kopernika 12
35-069 Rzeszów
tel: 17 250 00 50
strona www

 

 

Facebook