Podczas Kongresu Profesjonalistów PR 2017 odbędzie się sesja naukowa pt. Media i kryzys. Jej organizatorem i patronem jest Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Organizatorami Kongresu. Sesja zrealizowana zostanie w dniu 21.04 w godz. 9.00-17.00 w Hotelu Hilton Garden Inn.

Do udziału w sesji zapraszamy naukowców, teoretyków i praktyków, podejmujących tematy związane z kryzysami wizerunkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które odbywają się z udziałem oraz za pośrednictwem mediów. Podczas sesji wygłoszone zostaną referaty, które następnie opublikowane będą w formie punktowanych artykułów naukowych.

 

Nadesłane artykuły poddane zostaną podwójnej recenzji z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości, a następnie opublikowane zgodnie ze wskazaniem recenzentów oraz Rady Naukowej Kongresu:

 • w czasopiśmie  STUDIA MEDIOZNAWCZE, wydawanym przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego – 12 punktów MNISW. http://studiamedioznawcze.pl/

lub

 • jako rozdział w punktowanej monografii, która zostanie wydana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Fakt nadesłania materiału do publikacji jest rozumiany jako deklaracja autora, że nadesłany materiał jest oryginalny, nie był wcześniej opublikowany ani przekazany do druku w innym wydawnictwie i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

RADA NAUKOWA:

 1. prof. dr hab. Janusz ADAMOWSKI, Uniwersytet Warszawski
 2. prof. dr hab. Beata OCIEPKA, Uniwersytet Warszawski
 3. prof. dr hab. Jerzy OLĘDZKI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 4. prof. UKSW, dr hab. Monika Marta PRZYBYSZ, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 5. dr hab. Jacek TRĘBECKI, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 6. dr hab. Waldemar RYDZAK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 7. dr hab. Dariusz TWORZYDŁO, Uniwersytet Warszawski
 8. dr Grzegorz HAJDUK, Uniwersytet Rzeszowski – sekretarz naukowy 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w kontekście relacji z mediami.
 • Metody reagowania na kryzys wizerunkowy w mediach.
 • Determinanty współpracy z mediami w kontekście prewencji kryzysowej.
 • Narzędzia media relations w komunikacji kryzysowej.
 • Sprostowanie, autoryzacja i ich wykorzystanie podczas gdy dojdzie do kryzysu.
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów.
 • Nowe technologie a komunikowanie kryzysowe.
 • Badania i pomiar efektów działań komunikacyjnych realizowanych w mediach podczas kryzysu.

DWA SPOSOBY ZGŁASZANIA UDZIAŁU W SESJI NAUKOWEJ:

 • wykorzystując elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz przesyłając kserokopię dowodu zapłaty (skanem na emaila, faxem bądź pocztą tradycyjną – polecony, kurier) – w polu formularza “dodatkowe informacje” należy dopisać “sesja naukowa”. 
 • tradycyjny – wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy w wersji doc lub pdf zamieszczony na stronie: https://kongresprofesjonalistow.pl/zgloszenia/ i przesyłając go wraz z kserokopią dowodu zapłaty (skanem na e-maila, faxem bądź pocztą tradycyjną – polecony, kurier).

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Podstawowe kryteria przyjęcia artykułu do publikacji:

 • objętość tekstu 20000-22000 znaków ze spacjami,
 • zgodność z tematyką kongresu (media i kryzys),
 • wysoka wartość merytoryczna tekstu,
 • poprawność logiczna i językowa tekstu.

Tekst artykułu przygotowanego zgodnie z instrukcją dla autorów, wraz z wypełnioną metryką tekstu oraz skanem podpisanego własnoręcznie oświadczenia (trzecia strona metryki tekstu) należy przesłać mailem na adres: dariusz@tworzydlo.pl do dnia 6 kwietnia 2017.

DODATKOWE INFORMACJE:

1.  UCZESTNICTWO. Warunkiem udziału w Sesji naukowej jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (poprzez formularz w formie elektronicznej lub tradycyjnej – w wersji word czy pdf) oraz w OBU PRZYPADKACH dostarczenie KSEROKOPII DOWODU ZAPŁATY najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2017 r. (piątek). W przypadku wyczerpania limitu miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń, sprawy bieżące oraz finansowe jest Małgorzata Wydrzyńska.

2. REZYGNACJĘ z udziału w Sesji naukowej należy zgłaszać pisemnie (wysyłając informację na emaila, faksem lub pocztą tradycyjną – polecony, kurier) i potwierdzić telefonicznie. W przypadku uiszczenia opłaty i złożenia rezygnacji z udziału po 7 kwietnia 2017 r. opłata nie będzie zwracana. W przypadku uiszczenia opłaty i złożenia rezygnacji z udziału w terminie do 6 kwietnia 2017 r. będzie potrącana opłata manipulacyjna w wysokości 30% od wpłaconej kwoty.

3. OPŁATA za udział w sesji naukowej wynosi 690 zł netto +23% podatku VAT.

W przypadku zainteresowania udziałem w sesji naukowej oraz pierwszym dniu Kongresu, obowiązuje opłata zgodna z aktualnym cennikiem: https://kongresprofesjonalistow.pl/zgloszenia/

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
Volkswagen Bank Polska S.A., nr rachunku bankowego: 79 2130 0004 2001 0551 4591 0001
Newsline Sp. z o.o., ul. Nad Przyrwą 13, 35-324 Rzeszów

4. DANE KONTAKTOWE:

 • Dokumenty zgłoszeniowe należy kierować na adres do korespondencji: Newsline Sp. z o.o. , ul. Siemieńskiego 20, lok. 38, 35-234 Rzeszów , FAX: 22 244 22 46, NIP: 5170232077;
 • Sprawy zgłoszeniowe, finansowe: Małgorzata Wydrzyńska, e-mail: mwydrzynska@newsline.pl, tel: 692 079 870;
 • Sprawy organizacyjne: Sylwia Bruśniak, e-mail: sbrusniak@newsline.pl, tel.: 694 485 520;
 • Dodatkowych informacji udziela: dr hab. Dariusz Tworzydło, e-mail: dariusz@tworzydlo.pl, tel: 602 44 55 96;

Adres miejsca Sesji naukowej:

Hilton Garden Inn, Centrum Konferencyjne
al. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów
tel.: 17 770 00 00, e-mail: reservation@hgi.rzeszow.pl

 

Pliki do pobrania: