KEY NOTE SPEAKERS: Od teoretyka do praktyka

1. dr hab. KONRAD CHMIELECKI, ASP Łódź oraz UWr (panel otwierający)

Temat: Wzrokocentrym w społeczeństwie konsumpcyjnym i praktyce public relations

Dominacja wzroku – wzrokocentryzm (ocularcentrism) we współczesnej kulturze przejawia się na wielu poziomach. Po pierwsze, żyjemy w „globalnej wiosce”, w której zaspokajanie pierwotnych instynktów odbywa się za pomocą obrazów. Po drugie, proliferacja bodźców wzrokowych staje się doświadczeniem codziennym w ramach funkcjonowania „społeczeństwa konsumpcyjnego”. Po trzecie, wizualny charakter doświadczenia codziennego wiąże się również ze zjawiskami konsumpcji obrazów w mediach masowych, odbywania podróży, utrwalania ich i rozpowszechniania za pomocą mediów wizualnych, nowych mediów w telewizji, iPadów oraz iPhonów, a także „kolonizowania” nowych obszarów wizualnych przez „globalne” media elektroniczne, w tym również przez fotografię analogową i cyfrową.  Chris Jenks twierdzi, że w społeczeństwie zachodnioeuropejskim, również w społeczeństwie konsumpcyjnym wzrok zapewnia dostęp do świata zewnętrznego i powoduje, iż zdolności wizualne zostały zrównane z umiejętnościami umysłowymi. W tym sensie fotografia może służyć jako świetne narzędzie do komunikacji organizacji oraz do promowania „marki” produktu w społeczeństwie konsumpcyjnym, zwłaszcza w social media

Konrad Chmielecki – doktor habilitowany nauk humanistycznych, w zakresie nauk o kulturze i religii, specjalista w dziedzinach filmoznawstwa, medioznawstwa i studiów kultury wizualnej. Autor książek Estetyka intermedialności (2008) i Widzenie przez kulturę. Wprowadzenie do teorii kultury wizualnej (2018), oraz redaktor naukowy pracy zbiorowej Teoria obrazu w naukach humanistycznych (2015). Publikował w czasopismach „Kultura Współczesna”, „Przegląd Kulturoznawczy”, „Kwartalnik Filmowy”, „Art Inquiry”, „Kultura i Historia” „Er(r)go” i monografiach zbiorowych. Należy do Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Estetycznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. W latach 2009 – 2012 otrzymał grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziedzinie nauk o sztuce na projekt habilitacyjny: „Studia kultury wizualnej: geneza, przedmiot i metody badań. Główne problemy teoretyczne i typologia”. Obecnie realizuje grant badawczy Narodowego Centrum Nauki w dziedzinie nauk o sztuce i mediach: „Obrazy w mediach społecznościowych” na Uniwersytecie Wrocławskim i przygotowuje pracę zbiorową „Kultura wizualna w dobie nowych mediów”, która ukaże się pod jego redakcją. Wykłada w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

2. DR MARIUSZ WSZOŁEK, SWPS Wrocław

Temat: Communication design skuteczną doktryną w komunikacji kryzysowej

Communication design jest doktryną, która zarówno w sposób dyskretny jak również otwarty znajduje swoje zastosowania w każdym obszarze życia społecznego. Wystąpienie przedstawi ideę 5 programów: designu informacji, designu opakowań, corporate identity, designu produktu i wreszcie designu powierzchni, głównie ze względu kompleksowość ujęcia, wymaga nieznacznego uzupełnienia i przemodelowania. Przede wszystkim strukturę communication design należy uzupełnić o politykę komunikacyjną: public relations i marketing, którą rozumiem bardzo szeroko jako bieżące wystąpienie organizacji na zewnątrz i do wewnątrz. Polityka komunikacyjna stanowi nierzadko o jedynej możliwości społecznego odbioru marki, opakowania, produktu, informacji — jest operacyjnym zastosowaniem programów projektowania komunikacji. Pozwala zauważyć (uwaga) i zrozumieć (komunikacja) to, kim czym jest organizacja, co ją wyróżnia na tle konkurencji, w czym jest unikatowa i dlaczego może przetrwać na dłuższą metę, pomaga unikać kryzysów. Nowoczesne organizacje, świadome dynamiki zmian na rynku komunikacji, możliwych zagrożeń dla wizerunku oraz niestabilności profilów konsumenckich, nie mają innego wyjścia, jak inwestowanie w szeroki parasol działań z zakresu communication design. Niezależnie od rynkowej oferty firmy, konieczna staje się dbałość o komplementarność oferty komunikacyjnej w postaci jej estetyki, formy, momentu przekazu czy świata przeżyć marki.

Dr Mariusz Wszołek Komunikolog, Adiunkt w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS. Naukowo zajmuje się teorią i praktyką projektowania komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem inkluzyjnych, partycypacyjnych i zrównoważonych podejść do projektowania. Redaktor serii wydawniczej Manual i Communication design oraz autor książek i artykułów z zakresu reklamy, pracy projektowej i zrównoważonego projektowania. Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej oraz zastępca Dyrektora Instytutu Projektowania Uniwersytetu SWPS. W latach 2010–2019 redaktor serii wydawniczej Communication Design.  Ponadto aktywny projektant i konsultant w zakresie strategii, kreacji oraz polityki komunikacyjnej firm i instytucji; zawodowo współpracował m.in. z NEONET, PDG, MNiSW, Uniwersytetem Wrocławskim. Autor bloga: na—magazynie.pl