Regulamin sesji naukowej

Organizator sesji naukowej: Katedra komunikacji społecznej i PR WDIB UW

Podczas Kongresu Profesjonalistów Public Relations 2021 odbędzie się sesja naukowa pt. „Pandemia i po pandemii – czyli PR w czasach zarazy. Zmiany, wyzwania, kryzysy”.  Sesja zostanie przeprowadzona w dniu 17.09 w godzinach 9.00-14.00 w Bristol Tradition & Luxury Hotel w Rzeszowie.

Do udziału w sesji zapraszamy naukowców, teoretyków i praktyków, podejmujących tematy związane z kwestiami etycznymi w branży public relations. Podczas sesji wygłoszone zostaną referaty, które następnie opublikowane będą w formie punktowanych artykułów naukowych.

Nadesłane artykuły poddane zostaną podwójnej recenzji z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości, a następnie opublikowane zgodnie ze wskazaniem recenzentów oraz Rady Naukowej Kongresu w czasopiśmie STUDIA MEDIOZNAWCZE, wydawanym przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego – 20 punktów na liście ministerialnej.

Fakt nadesłania materiału do publikacji jest rozumiany jako deklaracja autora, że nadesłany materiał jest oryginalny, nie był wcześniej opublikowany ani przekazany do druku w innym wydawnictwie i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Podstawowe kryteria przyjęcia artykułu do publikacji:

  • objętość tekstu 20000-22000 znaków ze spacjami,
  • zgodność z tematyką kongresu
  • wysoka wartość merytoryczna tekstu,
  • poprawność logiczna i językowa tekstu.

Tekst artykułu przygotowanego zgodnie z instrukcją dla autorów, wraz z wypełnioną metryką tekstu oraz skanem podpisanego własnoręcznie oświadczenia (trzecia strona metryki tekstu), a także abstrakty z opisem wystąpienia należy przesłać na maila naukakongres21@gmail.com.  

ZGŁOSZENIA:
Do udziału w sesji naukowej należy zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy online dostępny poniżej, przesyłając go wraz z kserokopią dowodu zapłaty (skanem na e-maila: mwydrzynska@newsline.pl , faxem bądź pocztą tradycyjną – polecony, kurier) najpóźniej do dnia 6 września 2021 r. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń oraz sprawy finansowe jest Małgorzata Wydrzyńska.

OPŁATA:
Opłata za udział w sesji naukowej wynosi 790 zł netto + 23% podatku VAT. Cena nie obejmuje noclegu, umożliwia jednak uczestnictwo w drugim dniu Kongresu Profesjonalistów Public Relations, tj. 24 kwietnia 2020 r. Kwota ta nie ulega zmianie, zależnie od tego czy referent weźmie udział tylko w sesji naukowej, czy także w Kongresie.  W przypadku, gdy referent zdecyduje się jedynie na przesłanie artykułu do publikacji, koszt udziału wynosi 590 zł netto.

UWAGA: Publikowane będą najlepiej zrecenzowane materiały.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
Volkswagen Bank Polska S.A., nr rachunku bankowego: 79 2130 0004 2001 0551 4591 0001
Newsline Sp. z o.o., ul. Nad Przyrwą 13, 35-324 Rzeszów

REZYGNACJA:
Rezygnację  z udziału w Sesji naukowej należy zgłaszać pisemnie (wysyłając informację na emaila, faksem lub pocztą tradycyjną – polecony, kurier) i potwierdzić telefonicznie. W przypadku uiszczenia opłaty i złożenia rezygnacji z udziału po 31 sierpnia 2021 r. opłata nie będzie zwracana. W przypadku uiszczenia opłaty i złożenia rezygnacji z udziału w terminie do 31 sierpnia 2021 r. będzie potrącana opłata manipulacyjna w wysokości 30% od wpłaconej kwoty.

 DANE KONTAKTOWE:

  • Dokumenty zgłoszeniowe należy kierować na adres do korespondencji:
    Newsline Sp. z o.o. , ul. Załęska 44, 35-322 Rzeszów, FAX: 22 244 22 46, NIP: 5170232077;
  • Sprawy zgłoszeniowe, finansowe: Małgorzata Wydrzyńska, mail: mwydrzynska@newsline.pl, tel: 692 079 870;
  • Sprawy organizacyjne: dr Łukasz Przybysz, mail: naukakongres21@gmail.com, tel.: 502 531 373 oraz Natalia Sieradzka mail: kongres@newsline.pl, tel. 605 894 826
  • Dodatkowych informacji udziela: dr hab. Dariusz Tworzydło, mail: dariusz@tworzydlo.pl, tel: 602 445 596;

Adres miejsca Kongresu i Sesji Naukowej:
Bristol Tradition & Luxury Hotel
ul. Mikołaja Kopernika 12 35-069 Rzeszów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, klikając w poniższe pole